Tag Archives: болка

Колики при бебета и хомеопатия

Коликите са физиологично състояние, нормална част от развитието на детето. Те се наблюдават както при децата, които се кърмят, така и при тези, хранени с адаптирани млека. Коликите обикновено се проявяват при бебета на възраст най-малко 3 седмици и достигат пик около 6 седмици.

Най-честата причина е физиологичната лактазна недостатъчност, причина за ферментацията на лактозата и образуването на газове в дебелото черво.

Друга честа причина е храната, която консумира майката за бебета, които са на кърма.

Известният американски педиатър описва коликите като “Състояние, което се среща при иначе здрави и добре хранени кърмачета, които имат пристъпи на раздразнителност, неспокойствие или плач, продължаващи общо три часа на ден за повече от три дни в една седмица за период от три седмици.”

Най-чести симптоми:

 • Силен, постоянен плач обиковено след храна, следобед или през нощта
 • Зачервяване на лицето
 • Свиване и отпускане на крачетата към корема, ръцете са със стиснати юмручета, кърмачето може да се извива назад
 • Възможно е отделяне на газове
 • Отказ от хранене
 • Неспокоен сън

Устойчив плач и последици:

 • Нарушена връзка майка-дете
 • Конфликти в семейството
 • Синдром на раздрусаното бебе
 • Следродилна депресия
 • Тютюнопушене от страна на майката

Колики и как да помогнем:

 • Използвайте биберони, които не позволяват поглъщането на въздух
 • Изберете подходяща поза за кърмене
 • Оригнете бебето след нахранване
 • Поставете бебето по корем на скута си или върху гърдите си
 • Поносете го и го полюлейте
 • Направете нежен масаж на коремчето
 • Предложете на бебето чай от лайка, копър, анасон
 • Осигурете атмосфера на спокойствие и тишина
 • Медикаменти срещу колики: лактаза под формата на капки, газогонни лекарства (симетикон), пробиотици и др.
 • Хомеопатия

images Колики и хомеопатия

Хомеопатията е добре познат метод на лечение, който използва изцяло природни източници и има клинично доказан ефект за облекчаване на коликите при кърмачета. Освен това е напълно безвредна и може да се комбинира без проблем с други лекарства.

 • Raphanus sativus niger   9CH: подходящ за кърмачета с много газове и влошаване  през нощта и от „раздрусване“
 • Magnesia phosphorica 9CH: внезапно начало и край, много неспокойно дете; подобрение при присвиване на крачетата към корема
 • Dioscorea villosa 9CH: подобрение от изпъване на тялото назад

Дозировка: 10 гранули в 15-20ml вода, често. Разреждане на приемите при подобрение

 • Chamomilla vulgaris 15CH: подходящ за раздразнителни кърмачета  с много газове. Облекчение при движение: в кола, люлеене „на ръце“, разходка с бебешката количка.
 • Дозировка: 15 гранули в 15-20ml вода, често, на глътки. Разреждане на приемите при подобрение

209080705_452025552869380_5418540118161401436_n

Автор: д-р Габриела Кехайова

Използвана литература:

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8

https://colief-bg.com/%D0%B1%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8/

https://problem.framar.bg/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8

https://www.forlife.bg/koliki-bebe-simptomi-reshenie

Всичко за улцерозния колит.Място на хомеопатията в комплексното му лечение.

nr1251 хухк-1

Ул­це­роз­ни­ят ко­лит е хро­нич­но въз­па­ли­тел­но за­бо­ля­ва­не на де­бе­ло­то чер­во и рек­ту­ма, с пре­дим­но хро­нич­но ре­ци­ди­ви­ращ ход. Ха­рак­те­ри­зи­ра се с по­вър­х­нос­т­ни кър­вя­щи яз­вич­ки и кър­ве­не от ли­га­ви­ца­та на чер­во­то.

За­бо­ля­ва­не­то се на­ри­ча хро­ни­чен ул­це­ро­хе­мо­ра­ги­чен ко­лит (ХУХК).

Улцерозният колит е едно от най-разпространените възпалителни заболявания на дебелото черво. Же­ни­те бо­ле­ду­ват по-чес­то от тази болест. Тя пре­об­ла­да­ва в мла­да­та въз­раст – от 10 до 35 го­ди­ни. Около 10 – 30% от пациентите с улцерозен колит имат поне един близък роднина със същото заболяване.

Вто­ри пик се наб­лю­да­ва меж­ду 55- и 60-го­диш­на въз­раст. Про­из­хо­дът на за­бо­ля­ва­не­то не е на­пъл­но изяс­нен. Пред­по­ла­га се на­ме­са­та на мно­гоб­рой­ни фак­то­ри: ин­фек­ци­оз­ни, нев­ро­ген­ни, пси­хо­ген­ни, нас­лед­с­т­ве­ни, алер­гич­ни и имун­ни. При­е­ма се, че ул­це­роз­ният ко­лит е ав­то­и­мун­но за­бо­ля­ва­не.

В се­ру­ма на бол­ни с ХУХК има ан­ти­те­ла, ко­и­то ре­а­ги­рат сре­щу ан­ти­ге­ни­те на соб­с­т­ве­ни­те им епи­тел­ни клет­ки от ли­га­ви­ца­та на де­бе­ло­то чер­во. Ав­то­и­мун­ни­ят про­из­ход на ХУХК се под­к­ре­пя и от не­ряд­ко­то му съ­че­та­ние с дру­ги ав­то­и­мун­ни за­бо­ля­ва­ния – сис­те­мен лу­пус, хе­мо­ли­тич­на ане­мия, вас­ку­ли­ти, уве­ит и дру­ги. В ос­тър ста­дий ли­га­ви­ца­та на де­бе­ло­то чер­во е за­чер­ве­на, оточ­на, виж­дат се мно­жес­т­во яз­ви.

За­бо­ля­ва­не­то обик­но­ве­но за­поч­ва от рек­ту­ма и се раз­п­рос­т­ра­ня­ва в прок­си­мал­на по­со­ка.

По ло­ка­ли­за­ция се раз­ли­ча­ват след­ни­те фор­ми на ХУХК:

– със за­ся­га­не са­мо на рек­ту­ма или на рек­ту­ма и сиг­ма­та;
– със за­ся­га­не и на ко­ло­на;
– със за­ся­га­не на ця­ло­то де­бе­ло чер­во;
– за­ся­га­не са­мо на част от чер­во­то, без да е във­ле­чен рек­ту­мът; иле­о­ко­лит – ос­вен де­бе­ло­то чер­во се за­ся­га и иле­у­мът.

Раз­ли­ча­ват се ня­кол­ко кли­нич­ни фор­ми на ХУХК:

– Ле­ка – ня­кол­ко из­хож­да­ния за 24 ч., при­ме­се­ни с кръв и слуз из­п­раж­не­ния.

– Сред­но теж­ка – ко­рем­ни бол­ки, 5-10 из­хож­да­ния на слуз­ни и кър­ва­ви из­п­раж­не­ния. Об­що­то със­то­я­ние е ув­ре­де­но.

– Теж­ка – 15-20 и по­ве­че из­хож­да­ния за 24 ч. на кръв, слуз и гной. Ко­рем­ни­те бол­ки са дос­та сил­ни, нас­тъп­ват де­хид­ра­та­ция и за­гу­ба на тег­ло. Тем­пе­ра­ту­ра­та е по­ви­ше­на. Има ане­мия, хи­поп­ро­те­и­не­мия.

– Мъл­ни­е­нос­на – мно­гок­рат­ни из­хож­да­ния на теч­ни из­п­раж­не­ния, раз­ме­се­ни с кръв и гной, сил­ни и пос­то­ян­ни бол­ки в ко­ре­ма, ви­со­ка тем­пе­ра­ту­ра, та­хи­кар­дия, бле­да су­ха ко­жа, на­ру­ше­ние на съз­на­ни­е­то с гър­чо­ве. Ус­та­но­вя­ват се ане­мия, тром­бо­ци­то­за и склон­ност към об­ра­зу­ва­не на тром­би, азо­те­мия до ос­т­ра бъб­реч­на не­дос­та­тъч­ност.

Спо­ред про­ти­ча­не­то се раз­ли­ча­ват след­ни­те фор­ми

– Ос­т­ра – сре­ща се в 10-15% от па­ци­ен­ти­те, ка­то в 1-1,5%  се наб­лю­да­ва мъл­ни­е­нос­на фор­ма.

– Хро­нич­но-ре­ци­ди­ви­ра­ща – сре­ща се в 85% от слу­ча­и­те, про­ти­ча с пе­ри­о­ди на обос­т­ря­не и ре­ми­сия. Най-чес­то за­бо­ля­ва­не­то се обос­т­ря нап­ро­лет, ка­то при ле­ки­те фор­ми трае 2-4 ме­се­ца, а при теж­ки­те – 6 ме­се­ца и по­ве­че. 5 – 10% от те­зи па­ци­ен­ти мо­же да ня­мат оп­лак­ва­ния в про­дъл­же­ние на го­ди­ни след пър­ва­та ата­ка на за­бо­ля­ва­не­то.

– Хро­нич­но-пер­сис­ти­ра­ща – сре­ща се в 5-10% от слу­ча­и­те, не нас­тъп­ва пъл­на ре­ми­сия и е по-неб­ла­гоп­ри­ят­на.

prigotvete-vkusen-lek-za-kolit-ot-leneno-brashno-med-i-zehtin-framar

Кои са симптомите на улцерозен колит?

Симптомите на улцерозния колит са изразени в различна степен при отделните пациенти. Оплакванията им зависят от локализацията на процеса (колко голяма част от дебелото черво е засегната), както и от силата на възпалението.

Най-честите симптоми на улцерозен колит са:

 • диария с примеси от слуз и кръв
 • коремна болка – от лека тежест до силни спастични болки.

Възможни са също анемия, умора и загуба на тегло.
Улцерозният колит често има и извънчревни прояви като ставни болки, афти, кожни, очни и чернодробни симптоми.

veegtables

Особености в храненето при улцерозен колит

Ди­е­та­та е бо­га­та на бел­тъ­чи­ни и бед­на на ба­лас­т­ни ве­щес­т­ва. Из­к­люч­ват се пряс­но­то мля­ко и млеч­ни­те про­дук­ти. Маз­ни­ни­те се ог­ра­ни­ча­ват. Пре­по­ръч­ват се крех­ки ме­са (пи­леш­ко, те­леш­ко), нет­лъс­та ри­ба, ориз, кар­то­фи, бо­га­ти на пек­тин пло­до­ве (ябъл­ки, ба­на­ни, дю­ли). При­е­мат се теч­нос­ти – чай от шип­ки, дрен­ки.

Често при болестта на Крон има недостиг на витамин В12 и проблем със ставите. Язвеният колит също „води” и други проблеми, като анемичен синдром, който може и да е хроничен поради постоянната загуба на кръв. Затова се налага допълнителен прием на желязо. Остеопорозата също не е изключена заради приемането на кортикостероиди като част от терапията, както и болки в ставите. Възможна е и появата на бъбречни камъни, промени в черния дроб и жлъчните канали (първичен склерозиращ холангит). Язвеният колит и болестта на Крон създават условия за тромбоемболични изяви. Спешна помощ трябва да се потърси при силни, нетърпими болки в корема, при повръщане, при силно и неповлияващи се кървене и диария. Успоредно с правилното системно лечение, болните трябва да се хранят редовно, защото губят много ценни вещества.

Когато болестта е активна – с разстройство и кръв, храненето трябва да е щадящо, а пациентите да избягват пикантни, дразнещи храни и подправки. Препоръчват се варени меса, юфка, безсолно сирене, риба, маслини, ориз, ябълки, банани. Допуска се и малко бяло вино. Някои гастроентеролози дори смятат, че е добре да се избягва и червеното месо. Важно е сами да се наблюдават и да избягват проблемните храни. Добре е да приемат различните групи от пробиотици, фолиева киселина и витамин D.” Заради болките много от пациентите спират да се хранят. За тях е подходяща течно-кашава храна, съдържащи белтъчини и щадящи въглехидрати, които да не са дразнещи.

Хранителни съвети
Приемайте витамини. Те могат да подобрят отделните симптоми, както и цялостното си състояние. Полезни хранителни добавки са съдържащите витамини А, С, Е и К, бета-каротин, фолиева киселина, калций, магнезий, селен и цинк.
• Изключете хранителните алергени. Между храните, способни да предизвикат симптоми, са млечните продукти, свинското, доматите, пикантните подправки, цитрусите, ябълките, гроздето и морските ракообразни. Избягването на съдържащи сяра аминокиселини (каквито има в яйцата, сиренето, пълномасленото мляко, сладоледа, майонезата, соевото мляко, виното, минералната вода, ядките и кръстоцветните зеленчуци) също би могло да облекчи симптомите и да намали честотата на активизиране на болестта.
• Увеличете консумацията на влакнини. Недостигът им повишава риска от УК, така че богатата на тях диета би могла да ви предпази. През периодите на активизиране на болестта обаче може да ви се наложи да намалите приемането на влакнини, докато не се успокои възпалението.
• Ограничете захарта и животинските мазнини. Консумацията им в големи количества е свързана с увеличен риск от УК.
• Вземайте пробиотици. При двойно-сляпо изпитание върху 116 пациенти с улцерозен колит терапията с непатогенен щам на Ешерихия коли се оказала толкова ефикасна, колкото и ниските дози от лекарството месалазин, за контролирането на симптомите и поддържането на болестта в ремисия. И двете средства постигали около 70-процентна ремисия, която траела средно 6 месеца. Комбинация, включваща четири щама лактобацили, три щама бифидобактерии и един щам стрептококи, също демонстрирала благотворен ефект.
• Есенциални мастни киселини. Съдържащите рибено масло добавки, богати на омега-3 мастни киселини, могат да ограничат възпалението и съответно нуждата от противовъзпалителни медикаменти.

– Билки. Смолата на дървото Boswellia serrata (индийски тамян) е традиционно средство от Аюрведа срещу възпалителни заболявания. Клинични изпитания при пациенти с УК и други възпалителни чревни болести показаха обещаващи резултати. При едно изследване 82% от пациентите с УК, лекувани с тази смола (350 мг 3 пъти дневно в продължение на 6 седмици), постигнали ремисия, срещу 75% от онези, лекувани с медикамента сулфасалазин.

Друго противовъзпалително природно средство е алое вера. При двойно-сляпо изпитание оралното приемане на гел от растението довело до ремисия или подобряване на симптомите при 47% от пациентите, в сравнение с 14% при плацебо-групата. Други ефикасни билки са гинко билоба, джинджифил, бряст, сминдух и дяволски нокът.

изтеглен файл

Ме­ди­ка­мен­тоз­но ле­че­ние

Чрез него са­мо се по­доб­ря­ва със­то­я­ни­е­то на па­ци­ен­та. Пъл­но из­ле­ку­ва­не нас­тъп­ва след опе­ра­тив­но ле­че­ние. При­ла­гат се:

– Ами­но­са­ли­ци­ла­ти – те по­тис­кат въз­па­ле­ни­е­то на чер­ва­та. При­ла­гат се пе­ро­рал­но и рек­тал­но. Под­хо­дя­щи са за ле­че­ние на ле­ки и сред­но теж­ки фор­ми. Пре­па­ра­ти: оса­ла­зин, кла­вер­сал (са­ло­фак) и др.

– Кор­ти­кос­те­ро­и­ди – те са по-мощ­ни про­ти­во­въз­па­ли­тел­ни сред­с­т­ва и се при­ла­гат при теж­ки и мъл­ни­е­нос­ни фор­ми. Тряб­ва да се при­ла­гат по въз­мож­ност по-крат­ко, по­ра­ди опас­ност от ре­ди­ца ус­лож­не­ния.

– Иму­но­суп­ре­со­ри – из­пол­з­ват се при лип­са на ре­зул­тат от при­ла­га­не­то на ами­но­са­ли­ци­ла­ти и кор­ти­кос­те­ро­и­ди. Пре­па­ра­ти: иму­ран, пу­ри­нет­хол.

Ле­чеб­ни­ят курс мо­же да про­дъл­жи 6-24 ме­се­ца.

– Сим­п­то­ма­тич­ни сред­с­т­ва – ан­ти­ди­а­рий­ни сред­с­т­ва, анал­ге­ти­ци, спаз­мо­ли­ти­ци, ан­ти­а­не­мич­ни сред­с­т­ва – же­лез­ни пре­па­ра­ти, кръ­воп­ре­ли­ва­не.

При теж­ки фор­ми или при по­я­ва на ус­лож­не­ния па­ци­ен­тът се хос­пи­та­ли­зи­ра.

z4

Кога се налага спешно оперативно лечение?

-пер­фо­ра­ция на де­бе­ло­то чер­во, ток­си­чен ме­га­ко­лон, ма­сив­но кръ­во­те­че­ние.

Пла­но­ва опе­ра­ция се про­веж­да при: теж­ко про­ти­ча­щи, ре­ци­ди­ви­ра­щи тла­съ­ци, вло­ша­ва­не на об­що­то със­то­я­ние, по­ви­шен риск от кар­ци­ном, ло­кал­ни или сис­тем­ни ус­лож­не­ния, про­ти­во­по­ка­за­ния за про­дъл­жи­тел­но ле­че­ние с ме­ди­ка­мен­ти. Из­вър­ш­ва се от­с­т­ра­ня­ва­не на част или на ця­ло­то де­бе­ло чер­во – час­тич­но или то­тал­но.

Прог­но­за

Ул­це­роз­ни­ят ко­лит е за­бо­ля­ва­не, ко­е­то про­дъл­жа­ва през це­лия жи­вот на па­ци­ен­та, ос­вен ако не се опе­ри­ра. Про­ти­ча­не­то при раз­лич­ни­те па­ци­ен­ти е твър­де индивидуално. В ед­ни слу­чаи мо­же да има про­дъл­жи­тел­ни ре­ми­сии, а сим­п­то­ми­те да се ов­ла­дя­ват с ме­ди­ка­мен­ти. В дру­ги слу­чаи мо­же да има чес­ти обос­т­ря­ния и да е необ­хо­ди­мо про­дъл­жи­тел­но ле­че­ние с ня­кол­ко ме­ди­ка­мен­та. При по­я­ва на ус­лож­не­ние (ток­си­чен ме­га­ко­лон, пер­фо­ра­ция, кръ­во­из­лив) има ви­со­ка смър­т­ност.

При па­ци­ен­ти със за­ся­га­не на ця­ло­то де­бе­ло чер­во се про­веж­да прок­то­ко­лек­то­мия.

На же­ни­те, бол­ни от ХУХК, не се пре­по­ръч­ва бъ­де­ща бре­мен­ност, по­ра­ди риск от ус­лож­не­ние.

 Larg6_26_2009homeopathy1

Хомеопатично лечение на улцерозен колит

Хомеопатичното лечение може да намали и дори да спре кървенето и диарията, а също така да скъси продължителността на пристъпа на болестта. Хомеопатията също може да спомогне за постигане на дълготрайна ремисия и да предотврати нови обостряния.

Има данни, че улцерозният колит вероятно е автоимунно заболяване, при което болестта се е отключила от вирусна или бактериална инфекция. Хомеопатичното лечение засилва имунната система и така стимулира защитата на организма срещу инфекции. Постига се и забавяне еволюцията на улцерозния колит. Хомеопатията е съвместима с традиционното лечение и можете да взимате хомеопатични лекарства, когато са ви предписани и други медикаменти. При правилно назначено хомеопатично лечение, след няколко месеца отпада нуждата от традиционна поддържаща терапия.

 • Argentum nitricum – диария с примеси на слуз и кръв; голямо газообразуване; пациентът има подчертано желание към консумация на сладки храни, но не понася добре захарните изделия и те още повече засилват диаричните изхождания. Тревожен пациент, винаги забързан, с безпочвени страхове. Диария от притеснение.
 • Аrsenicum album – диария със зловонна миризма, по-чести изхождания нощем, пареща коремна болка, която се подобрява от топлина и топли напитки. Страх от болестта и от смъртта. Зиморничав, отпаднал, но възбуден болен.
 • Меrcurius corosivus – лекарства за улцерохеморагични промени, силно парене и чести много болезнени позиви за изхождане; кървава зловонна диария; болката продължава дълго време след изхождане.
 • Nitricum acidum – диария със слуз и кръв, с пробождащи болки и болезнени позиви за изхождане. Зиморничав, отпаднал, изнервен, със страхове за здравето си.
 • Phosphorus – кървава, обилна, но неболезнена диария. Прекомерна съпричастност към проблемите и болката на другите. Свръхемоционален с пристъпи от тревожност, които се провокират, когато е сам или привечер; бърза умора.

Хомеопатичното лечение може да се използва едновременно с хранителни добавки и билки с благотворен ефект при улцерозен колит – витамини, рибено масло и сок от алое вера. Лечението на улцерозния колит се провежда само след консултация с лекар и в тясно сътрудничество с гастроентеролози и хомеопати!