Tag Archives: доктор габиела кехайова

Хомеопатия за детето: заекване

zaekvaneЗаекването е говорен дефект, който представлява нарушение на темпоритмичната организация на речта, възникващо обикновено към 3-5-годишна възраст. При него плавността на речта се нарушава от неволеви повторения и/или удължавания на звукове, срички, думи или фрази, а също и от неволеви паузи или принудителни прекъсвания. Макар че няма точна статистика, сред хората, които имат този проблем, се говори, че 1% от българското население заеква. Според статистиката 4 от 100 новородени деца развиват нарушения в говора. Три от тях са момчета.

Заекването е един от най-стари­те и дискусионни проблеми в исто­рията на изучаването на речевите разстройства. В древността на не­го се е гледало предимно като на болест, свързана с натрупване на течност (влага) в главния мозък (Хипократ) или от неправилно съ­отношение между частите на го­ворния апарат (Аристотел). Почти тогава, а и в Средновековието въз­никва и предположението, че заек­ването е свързано с дисфункции в главния мозък – неврологично обяс­нение.

В началото на XX век се офор­мят три направления: заекване­то като еластична невроза, ре­зултат от дискоординация меж­ду мускулите на говорния апарпат; заекването като асоциатив­но нарушение от психичен про­изход (психогенно);заекването като подсъзнателна проява, ре­зултат от психични травми.

В последните години се разг­раничават два вида заекване: невротично и неврозоподобно (обикновето при рискови деца, с първи признаци на закъсняло моторно развитие).

Заекването е нарушение на темпа, ритъма и плавността на речта. Невротичното заекване (логоневроза, балбуцио) възник­ва най-често към 2-3-тата и 6-тата година. Началото му се свързва с психотрамва. Следва период на мълчание (мутизъм). След този период детето прого­варя, но вече със спазми, които нямат постоянен характер. Принципът е, че спазмите се увеличават в ситуации при об­щуване с непознати, възрастни.

Около 5% от хората се очаква да заекват в даден период от живота си, като около 1% от хората в даден момент заекват. Разликата се дължи на спонтанно възстановяване при много деца, около 65%–75%. Между три и четири пъти повече мъже заекват отколкото жени. Не се наблюдават различия между нивата и видовете заекване при различните култури и раси.

Според вида на проявлението или симптоматиката съществуват следните форми на заекване:

 • физиологическо заекване. Спада към групата физиологически говорни смущения, обусловени от развитието;
 • начална фаза на заекване;
 • хронично заекване

КАКВО ПРИЧИНЯВА ЗАЕКВАНЕТО
Учените смятат, че спектърът от фактори, предразполагащи заекването включва:
– генетични причини: Около 60% от заекващите имат близки роднини, които заекват
– други говорни и езикови проблеми или изоставане в развитието;
– Разлики в мозъчното продуциране на езика: има изследвания, според които при заекващи езиковите процеси се локализират в други мозъчни зони. Според тази теория се появяват проблеми при взаимодействието на мозъка с мускулите, задвижвани при говорене.

bilki-kato-hmel-i-lavandula-shte-vi-pomognat-protiv-zaekvane-framar

РАННИ БЕЛЕЗИ ЗА ЗАЕКВАНЕТО
Първите белези на заекване може да се появят още между 18 и 24-ти месец, когато детето започва да образува първите изречения. За родителите тези ранни прояви могат да бъдат обезпокоителни, но те са често срещани и нормални за този етап от развитието. В този случай е важен деликатния и внимателен подход към детето, доколкото е възможно.
Детето може да заеква за няколко седмици или няколко месеца и това заекване може да се появява и отшумява спорадично. За повечето деца, при които се е появявало преди 5 г., заекването отшумява без да е наложителна намесата на логопед. Но е добре детето да бъде направена консултация с логопед още около 3 годишна възраст.
Предучилищна и училищна възраст:
Обикновено заекването започва едва забележимо, още от детската градина, когато детето започва да формира своите умения за комуникация. Ако заекването продължи до 5-6 годишна възраст, детето започва да осъзнава проблема и това го смущава.
Съучениците и приятелите могат да обръщат внимание на това и дори да го дразнят.
Ако това се случва е необходимо да се разговаря с учителите на детето, които могат да окажат съдействие.  Те също трябва да намалят по възможност броя на стресиращите говорни ситуации за детето още преди логопедичната терапия да започне (Например да не изпитват детето устно пред класа. – б.пр.).

zaecvane

Симптоми на заекването:

Най-често заекването се съпровожда със смущение във вегетативната нервна систе­ма – зачервяване, изпотяване, нощни напи­кавания с изразени страхови преживявания (от вода, тъмно, животни и др), трудно зас­пиване.

Симптомите на заекването включват:

 • затруднение при започване на дума, фраза или изречение
 • повторение на звук, съгласна или дума

Заекването често се влошава, ако детето е възбудено или говори бързо. За деца, които заекват, ситуации като говорене с непознати или пред група хора може да е особено притеснително.
Проблемът с говора кара детето да се чувства притеснено, засрамено и дори да избягва да общува, а в по-късна възраст засяга неговата самоувереност и представяне в училище.
Ако заекването продължава да се влошава и трае над 6месеца, е желателно да се обърнете към логопед.

imagesscared-girl

Рискови фактори за развитие на заекване:

 • Пол – заекването е 4 пъти по-често при момчета
 • Наследственост – и други членове на семейството имат този проблем
 • Стрес, изживян страх
 • Други проблеми с речта или с развитието на проговарянето

КАК ДА НАМЕРИМ ПОМОЩ
Ако детето е навършило 5 години и все още заеква,  потърсете помощта на логопед. Също може да се консултирате с логопед ако:
– зачестяват повторенията на цели фрази и думи;
– зачестяват повторенията на звукове и срички;
– налице е удължаване на звукове в думите;
– забелязвате, че детето е твърде напрегнато, когато говори;
– забелязвате напрежение на лицето и мимиката
– забелязвате говорно напрежение при издигане на гласа;
– вашето дете се стреми да избягва ситуации, при които се налага да говори;
– вашето дете извършва мимически или телесни движения, когато се затруднява при говорене;
– имате друго притеснения относно речта на детето.
Много училища разполагат с логопед, който може да окаже съдействие, ако е необходимо.

Какво може да направи логопедът?
Логопедът може да коригира заекването, като намали степента му. Да създаде спокойна атмосфера, успо¬кояваща говора на детето. Да даде „успокояващи“ съвети и на родителите. Ето едни от тях – на Дорвин Брайтънфелд, доктор на науките в Източен Вашингтонски университет:
1.  Целта е заекването да остане на същото ниво, да се предотврати задълбочаването му,  а детето да се стимулира да говори.
2.  Не допускайте детето да разбере, че сте обезпо¬коени от говорното му нарушение.
3.  Грижете се за здравето му, старайте се да се храни добре и да спи достатъчно.
4.  Гледайте детето си, когато говори и показвайте с изражението си, че ви интересува какво казва, а не как го казва.
5.  Въздържайте се от прилагането на някои непри¬вични жестове:  поемане дълбоко  въздух,  щракане с пръсти, махане с ръка и др.
6.  Не заставяйте детето да говори или рецитира пред  непознати.  Все  пак го  насърчавайте да  говори винаги, когато има нужда и желание.
7.  Приемайте детето си такова, каквото е. Не странете от него и не го отбягвайте.
8.  Не позволявайте на детето ви да бяга от обикно¬вените задължения.   Предявявайте  към  него същите изисквания, както към всяко друго дете.
9.  Не допълвайте думите и фразите. Нека то само да си ги намира. Не го и прекъсвайте.
10.  Когато заекването се засили, постарайте се да откриете източниците на емоционалното напрежение у дома и училище.
11.  Похвалете детето, когато говори добре. Не го хвалете обаче заради това, че не заеква. Поощрете го за онова, което казва, а не за начина, по който го казва.
12.  Не мъчете детето си да говори без грешка.
13. Помогнете на детето да намери подходящо твор¬ческо занимание. Насърчавайте го и го окуражавайте.
14.   Говорете спокойно, бавно и без напрежение, когато общувате с детето си.

Larg6_26_2009homeopathy1Хомеопатична терапия

Хомеопатичта може да се включи в комплексната терапия на заекване. Хомеопатичните лекарства са напълно безвредни и лесни за прием от децата. Заекващите деца са по принцип по-чувствителни и емоционални, и заекването често започва след някаква стресова ситуация или е резултат от комбинация на физически и емоционални причини. Хомеопатията въздейства не само върху речевите мускули и говора, но също върху самата причина за заекването. Често изпизвани:

 • Stramonium – най-често изписваното лекарство за заекване. В повечето случаи заекването започва след изживян страх и се проявява с трудност да се започне думата или фразата. Заекването се придружава от движения на тялото и очите (тикове) или нощно напикаване; агресивно поведение.
 • Causticum – детето заеква, когато е притеснено; заекването е придружено понякога с тикове на лицето и нощно напикаване; парализа на гласна връзка; често дрезгав глас и суха кашлица.
 • Belladonna – бърза и накъсана реч; тревожно дете, което се чувства несигурно.
 • Cuprum metallicum – заекване поради спазми на мускулите; спазмите често се предхождат от хълцане; коремни колики.
 • Mercurius solubilis – тревожност, когато му бъде зададен въпрос; заекване поради колебливост; хиперактивно дете.
 • Natrum muriaticum – бавно и късно проговаряне; затворено и мълчаливо дете; предпочита да си играе само.

Особено важно е родителите да реагират правилно още при първите белези на заекване у своето дете. Добре е да установят дали е подложено на стрес в училище и да му осигурят спокойна атмосфера у дома, да го обгръщат с много топлота и да му помогнат да изгради увереност в себе си.
Ако децата получават внимание, само когато заекват, те се опират на заекването като помощно средство, очаквайки любов и грижа към тях. Това ги прави още по-зависими към говорното им нарушение.

Автор: Габриела Кехайова

Използвана литература: www.homeopatytoday.eu, www.wikipedia.org, www.roditel.bg, www.ladyzone.bg, www.hera.bg, www.logopedia.bg www.psychologist.bg и др.

Хомеопатични лекарства, които трябва да има във всеки дом

Хомеопатични лекарства,които трябва да има във всеки дом

download

Apis mellifica
Медикамент от спешен порядък. Изготвен е на базата на пчелна отрова.
Всеки, който реагира бурно на ухапване от пчела, трябва да го има. Неговият ефект е по- бърз от кортизона. Приемът му не изключва съвместяване с други алопатични /нормални/ медикаменти.
При ухапване, започваме приема през половин час по 5 гранули и при подобряване ги разреждаме.
Той е показан и при:
• всички видове оток от алергичен или възпалителен характер, който може да бъде
• локален – ухапване от насекоми, циреи
• генерализиран – слънчев удар или уртикария.
Характерно за всички отоци е, че са придружени със сърбеж, облекчаващ се от студено.
* оток – бързопоявяващ се, парещ, сърбящ
* увеличени болезнени сливици
* затруднено дишане, поради оток на лигавицата
* оток на клепачите
* болка, затопляне, зачервяване и оток на ставите
* усещане за парене в пикочния мехур

download (3)

Aconitum napellus
Използваме го, когато симптомите са внезапни и брутални:
• температура – висока над 39 градуса и задържаща се. Често тя се е появила след излагане на студ.
• топлинен и слънчев удар
• пристъп на внезапен страх, неспокойствие, мъчително безпокойство.
• рязко повишаване на кръвното налягане. Разбира се, той не е основен медикамент, но помага.
• внезапно появило се сърцебиене.
Приема се през половин час и при подобрение, го разреждаме през 2-3 часа.
Използваме разреждане 15 и 30.

download (1)

Arnica montana
Когато говорим за този медикамент трябва винаги да правим асоциации с кръвоизливи и травми.
Арника можем да използваме при:
• травматизъм и кръвотечение от всякакво естество
• при различни удари, падане, рани
• пред и следоперативно лечение
• последици от раждане при новородени – хематом по главичката /кефалхематом/
• синини и кръвоизливи под кожата.
* нараняване след удари и падане
* синини, хеморагии, екхимози и хематоми при най-малкия удар
* разширвни вени, хемороиди
* пред- и постоперативни грижи
* следродилен период
* хематоми по главата на новородено
* ставни и мускулни болки след физическо усилие
* ревматична пурпура
* кръвоизливи на конюнктивата

download (4)

Rhus toxicodendron
Много важен медикамент при:
всякакви обриви, при които има мехурчета – варицела, херпес – обикновен и зостер и др.
при навяхвания, болки и скованост по ставите
• Особено голям ефект има при дисторзио на стъпалото. Почти всеки е стъпвал на криво. Получава силна болка и подуване.
• След като отиде на ортопед и му направят снимка – лекарят му препоръчва да щади крака и да прави компреси. И така – минимум 20 дни.
Ако комбинирате този медикамент с Рута гравиоленс и двете в разреждане 9, и ги редувате през два часа, то вие ще почувствате облекчение още на следващия ден.
Рус токсикодендрон се препоръчва грипни състояния с умерена температура 38 градуса.

* болка в ставата, вследствие на травматизъм – 3 х 5 гранули/ден и от двата медикамента РУС ТОКСИДЕНДРОН 9 СН + РУТА ГРАВЕОЛЕНС 5 СН, в продължение на 10 дни

* при болка в ставите (артралгия), увеличаваща се при покой и облекчаваща се при движение – 1-4 х 5 гранули/ден според интензитета на симптомите

images

Ferrum phosphoricum

Показан при: вирози с леко протичане.Хрема с болки в таза.Остър ринофарингит с епистаксис и/или болки в ушите.Остър конгестивен отит със силна болка, без температура.Рецидивиращи отити без оплаквания при кърмаче или малко дете.Ларингит.Трахеит.Бронхит. Фебрилитет при деца под 39 °С и при възрастни под 38º С с подостро начало.

* остър бронхит, във фазата на суха кашлица – 10 гранули еднократно ХЕПАР СУЛФУР 15 СН + Х 5 гранули на всеки 2 часа БРИОНИА АЛБА 9 СН (при суха кашлица) + 4 х 5 гранули/ден ФЕРУМ ФОСФОРИЦУМ 9 СН (при умерена температура 38-38.5 градуса), придружена с отпадналост
* отит, съпроводен не много висока температура (38-38.5 С) – 4 х 5 гранули/ден
* остър среден отит – х 5 гранули/на всеки 1/2 h

* повишена температура (над 37.5 градуса), повишаваща се постепенно и оставаща под 39 градуса, съпроводена от астения и редуване на бледост и зачервяване на лицето – х 5 гранули/час, до повлияване на състоянието. Приемите се разреждат в зависимост от наблюдаваното подобрение

* трахеит, трахеобронхит, съпроводени със субфебрилно повишаване на температурата – 4 х 5 гранули/ден, до изчезване на симптомите

belladonna-lily-amaryllis-1

Belladonna

Показания:

ринофарингити, ларингити, отити, абсцеси, скарлатинообразни обриви – симптоми на инфекциозни болестиглавоболие, слънчево изгаряне, топлинен удар, спазми

* топли вълни в периода преди и около менопаузата
* сърцебиене, хипертония
* конюнктивити, ечемик, синдром на сухото око, фотофобия

-при ангина (нестрептококова), съпроводена с внезапно начало, сухо и болезнено гърлото, силна жажда и висока температура – х 5 гранули/час
* главоболие (вазомоторно), придружено с пулсираща болка в главата – 5 гранули/час при нужда
* зачервяване; скарлатинозен раш – х 5 гранули/2 часа
* морбили – х 5 гранули/2 часа и от двата медикамента БЕЛАДОНА 9 СН + ЕУФРАЗИА ОФИЦИНАЛИС 9 СН. При поява на подобрение приема се разрежда
* отит, когато болката е пулсираща – х 5 гранули на всеки 1/2 h., докато болките са силни
слънчево изгаряне, вследствие на което кожата е свръхчувствителна на допир – х 5 гранули на всеки 2 часа

download (2)

Oscillococcicum

ОСЦИЛОКОКЦИНУМ е хомеопатичен лекарствен продукт, традиционно използван за профилактика и лечение на грипни състояния в начален и клиничен стадий, като температура, втрисане, мускулни болки.

 • За профилактично лечение: 1 доза (туба) седмично в период на опасност от зараза.
 • При първите симптоми на грип: 1 доза (туба), колкото е възможно по-скоро. Приемът да се повтори от 2 до 3 пъти през интервал от 6 часа.
 • При изявена клинична картина: по 1 доза (туба) 2 пъти дневно (сутрин и вечер) в продължение на 1 до 3 дни.

Цялото съдържание на 1 доза (туба) да се остави до пълното разтваряне под езика.
Деца под 1 година: да се разтвори във вода преди прием.

influcid-tabl.-60

Influzid

Инфлуцид е комбинация от шест добре доказани отделни хомеопатични съставки, която е особено подходяща за лечение на простудни и грипни заболявания с внезапно начало и бързо развитие.Благодарение на широкия си спектър на действие, Инфлуцид има бързо и ефикасно въздействие при настинки с температура, като грип. Инфлуцид е подходящ и за профилактика на вирусни инфекции.

Възрастни: При остри оплаквания се приема по една таблетка на едночасови интервали, докато настъпи подобрение до максимум 12 таблетки на ден. За по-нататъшно лечение да се приемат от 1 до 3 таблетки дневно.

Деца под 12 годишна възраст: При остри оплаквания се приема по една таблетка на всеки два часа, докато настъпи подобрение, до 8 таблетки дневно. За по-нататъшно лечение или за лекуване на хронични състояния, да приемат от една до три таблетки дневно.
За профилактика на простудни и грипни заболявания е препоръчително да се приемат по 1-2 таблетки три пъти дневно.

Деца под 12 годишна възраст могат да приемат профилактично 1 таблетка 3 пъти дневно.

Предложената статия има само информативна цел. Не се самолекувайте!

Автор: д-р Габриела Кехайова

Използвана литература: www.homeopathytoday.eu, www.framar.bg

Всичко за улцерозния колит.Място на хомеопатията в комплексното му лечение.

nr1251 хухк-1

Ул­це­роз­ни­ят ко­лит е хро­нич­но въз­па­ли­тел­но за­бо­ля­ва­не на де­бе­ло­то чер­во и рек­ту­ма, с пре­дим­но хро­нич­но ре­ци­ди­ви­ращ ход. Ха­рак­те­ри­зи­ра се с по­вър­х­нос­т­ни кър­вя­щи яз­вич­ки и кър­ве­не от ли­га­ви­ца­та на чер­во­то.

За­бо­ля­ва­не­то се на­ри­ча хро­ни­чен ул­це­ро­хе­мо­ра­ги­чен ко­лит (ХУХК).

Улцерозният колит е едно от най-разпространените възпалителни заболявания на дебелото черво. Же­ни­те бо­ле­ду­ват по-чес­то от тази болест. Тя пре­об­ла­да­ва в мла­да­та въз­раст – от 10 до 35 го­ди­ни. Около 10 – 30% от пациентите с улцерозен колит имат поне един близък роднина със същото заболяване.

Вто­ри пик се наб­лю­да­ва меж­ду 55- и 60-го­диш­на въз­раст. Про­из­хо­дът на за­бо­ля­ва­не­то не е на­пъл­но изяс­нен. Пред­по­ла­га се на­ме­са­та на мно­гоб­рой­ни фак­то­ри: ин­фек­ци­оз­ни, нев­ро­ген­ни, пси­хо­ген­ни, нас­лед­с­т­ве­ни, алер­гич­ни и имун­ни. При­е­ма се, че ул­це­роз­ният ко­лит е ав­то­и­мун­но за­бо­ля­ва­не.

В се­ру­ма на бол­ни с ХУХК има ан­ти­те­ла, ко­и­то ре­а­ги­рат сре­щу ан­ти­ге­ни­те на соб­с­т­ве­ни­те им епи­тел­ни клет­ки от ли­га­ви­ца­та на де­бе­ло­то чер­во. Ав­то­и­мун­ни­ят про­из­ход на ХУХК се под­к­ре­пя и от не­ряд­ко­то му съ­че­та­ние с дру­ги ав­то­и­мун­ни за­бо­ля­ва­ния – сис­те­мен лу­пус, хе­мо­ли­тич­на ане­мия, вас­ку­ли­ти, уве­ит и дру­ги. В ос­тър ста­дий ли­га­ви­ца­та на де­бе­ло­то чер­во е за­чер­ве­на, оточ­на, виж­дат се мно­жес­т­во яз­ви.

За­бо­ля­ва­не­то обик­но­ве­но за­поч­ва от рек­ту­ма и се раз­п­рос­т­ра­ня­ва в прок­си­мал­на по­со­ка.

По ло­ка­ли­за­ция се раз­ли­ча­ват след­ни­те фор­ми на ХУХК:

– със за­ся­га­не са­мо на рек­ту­ма или на рек­ту­ма и сиг­ма­та;
– със за­ся­га­не и на ко­ло­на;
– със за­ся­га­не на ця­ло­то де­бе­ло чер­во;
– за­ся­га­не са­мо на част от чер­во­то, без да е във­ле­чен рек­ту­мът; иле­о­ко­лит – ос­вен де­бе­ло­то чер­во се за­ся­га и иле­у­мът.

Раз­ли­ча­ват се ня­кол­ко кли­нич­ни фор­ми на ХУХК:

– Ле­ка – ня­кол­ко из­хож­да­ния за 24 ч., при­ме­се­ни с кръв и слуз из­п­раж­не­ния.

– Сред­но теж­ка – ко­рем­ни бол­ки, 5-10 из­хож­да­ния на слуз­ни и кър­ва­ви из­п­раж­не­ния. Об­що­то със­то­я­ние е ув­ре­де­но.

– Теж­ка – 15-20 и по­ве­че из­хож­да­ния за 24 ч. на кръв, слуз и гной. Ко­рем­ни­те бол­ки са дос­та сил­ни, нас­тъп­ват де­хид­ра­та­ция и за­гу­ба на тег­ло. Тем­пе­ра­ту­ра­та е по­ви­ше­на. Има ане­мия, хи­поп­ро­те­и­не­мия.

– Мъл­ни­е­нос­на – мно­гок­рат­ни из­хож­да­ния на теч­ни из­п­раж­не­ния, раз­ме­се­ни с кръв и гной, сил­ни и пос­то­ян­ни бол­ки в ко­ре­ма, ви­со­ка тем­пе­ра­ту­ра, та­хи­кар­дия, бле­да су­ха ко­жа, на­ру­ше­ние на съз­на­ни­е­то с гър­чо­ве. Ус­та­но­вя­ват се ане­мия, тром­бо­ци­то­за и склон­ност към об­ра­зу­ва­не на тром­би, азо­те­мия до ос­т­ра бъб­реч­на не­дос­та­тъч­ност.

Спо­ред про­ти­ча­не­то се раз­ли­ча­ват след­ни­те фор­ми

– Ос­т­ра – сре­ща се в 10-15% от па­ци­ен­ти­те, ка­то в 1-1,5%  се наб­лю­да­ва мъл­ни­е­нос­на фор­ма.

– Хро­нич­но-ре­ци­ди­ви­ра­ща – сре­ща се в 85% от слу­ча­и­те, про­ти­ча с пе­ри­о­ди на обос­т­ря­не и ре­ми­сия. Най-чес­то за­бо­ля­ва­не­то се обос­т­ря нап­ро­лет, ка­то при ле­ки­те фор­ми трае 2-4 ме­се­ца, а при теж­ки­те – 6 ме­се­ца и по­ве­че. 5 – 10% от те­зи па­ци­ен­ти мо­же да ня­мат оп­лак­ва­ния в про­дъл­же­ние на го­ди­ни след пър­ва­та ата­ка на за­бо­ля­ва­не­то.

– Хро­нич­но-пер­сис­ти­ра­ща – сре­ща се в 5-10% от слу­ча­и­те, не нас­тъп­ва пъл­на ре­ми­сия и е по-неб­ла­гоп­ри­ят­на.

prigotvete-vkusen-lek-za-kolit-ot-leneno-brashno-med-i-zehtin-framar

Кои са симптомите на улцерозен колит?

Симптомите на улцерозния колит са изразени в различна степен при отделните пациенти. Оплакванията им зависят от локализацията на процеса (колко голяма част от дебелото черво е засегната), както и от силата на възпалението.

Най-честите симптоми на улцерозен колит са:

 • диария с примеси от слуз и кръв
 • коремна болка – от лека тежест до силни спастични болки.

Възможни са също анемия, умора и загуба на тегло.
Улцерозният колит често има и извънчревни прояви като ставни болки, афти, кожни, очни и чернодробни симптоми.

veegtables

Особености в храненето при улцерозен колит

Ди­е­та­та е бо­га­та на бел­тъ­чи­ни и бед­на на ба­лас­т­ни ве­щес­т­ва. Из­к­люч­ват се пряс­но­то мля­ко и млеч­ни­те про­дук­ти. Маз­ни­ни­те се ог­ра­ни­ча­ват. Пре­по­ръч­ват се крех­ки ме­са (пи­леш­ко, те­леш­ко), нет­лъс­та ри­ба, ориз, кар­то­фи, бо­га­ти на пек­тин пло­до­ве (ябъл­ки, ба­на­ни, дю­ли). При­е­мат се теч­нос­ти – чай от шип­ки, дрен­ки.

Често при болестта на Крон има недостиг на витамин В12 и проблем със ставите. Язвеният колит също „води” и други проблеми, като анемичен синдром, който може и да е хроничен поради постоянната загуба на кръв. Затова се налага допълнителен прием на желязо. Остеопорозата също не е изключена заради приемането на кортикостероиди като част от терапията, както и болки в ставите. Възможна е и появата на бъбречни камъни, промени в черния дроб и жлъчните канали (първичен склерозиращ холангит). Язвеният колит и болестта на Крон създават условия за тромбоемболични изяви. Спешна помощ трябва да се потърси при силни, нетърпими болки в корема, при повръщане, при силно и неповлияващи се кървене и диария. Успоредно с правилното системно лечение, болните трябва да се хранят редовно, защото губят много ценни вещества.

Когато болестта е активна – с разстройство и кръв, храненето трябва да е щадящо, а пациентите да избягват пикантни, дразнещи храни и подправки. Препоръчват се варени меса, юфка, безсолно сирене, риба, маслини, ориз, ябълки, банани. Допуска се и малко бяло вино. Някои гастроентеролози дори смятат, че е добре да се избягва и червеното месо. Важно е сами да се наблюдават и да избягват проблемните храни. Добре е да приемат различните групи от пробиотици, фолиева киселина и витамин D.” Заради болките много от пациентите спират да се хранят. За тях е подходяща течно-кашава храна, съдържащи белтъчини и щадящи въглехидрати, които да не са дразнещи.

Хранителни съвети
Приемайте витамини. Те могат да подобрят отделните симптоми, както и цялостното си състояние. Полезни хранителни добавки са съдържащите витамини А, С, Е и К, бета-каротин, фолиева киселина, калций, магнезий, селен и цинк.
• Изключете хранителните алергени. Между храните, способни да предизвикат симптоми, са млечните продукти, свинското, доматите, пикантните подправки, цитрусите, ябълките, гроздето и морските ракообразни. Избягването на съдържащи сяра аминокиселини (каквито има в яйцата, сиренето, пълномасленото мляко, сладоледа, майонезата, соевото мляко, виното, минералната вода, ядките и кръстоцветните зеленчуци) също би могло да облекчи симптомите и да намали честотата на активизиране на болестта.
• Увеличете консумацията на влакнини. Недостигът им повишава риска от УК, така че богатата на тях диета би могла да ви предпази. През периодите на активизиране на болестта обаче може да ви се наложи да намалите приемането на влакнини, докато не се успокои възпалението.
• Ограничете захарта и животинските мазнини. Консумацията им в големи количества е свързана с увеличен риск от УК.
• Вземайте пробиотици. При двойно-сляпо изпитание върху 116 пациенти с улцерозен колит терапията с непатогенен щам на Ешерихия коли се оказала толкова ефикасна, колкото и ниските дози от лекарството месалазин, за контролирането на симптомите и поддържането на болестта в ремисия. И двете средства постигали около 70-процентна ремисия, която траела средно 6 месеца. Комбинация, включваща четири щама лактобацили, три щама бифидобактерии и един щам стрептококи, също демонстрирала благотворен ефект.
• Есенциални мастни киселини. Съдържащите рибено масло добавки, богати на омега-3 мастни киселини, могат да ограничат възпалението и съответно нуждата от противовъзпалителни медикаменти.

– Билки. Смолата на дървото Boswellia serrata (индийски тамян) е традиционно средство от Аюрведа срещу възпалителни заболявания. Клинични изпитания при пациенти с УК и други възпалителни чревни болести показаха обещаващи резултати. При едно изследване 82% от пациентите с УК, лекувани с тази смола (350 мг 3 пъти дневно в продължение на 6 седмици), постигнали ремисия, срещу 75% от онези, лекувани с медикамента сулфасалазин.

Друго противовъзпалително природно средство е алое вера. При двойно-сляпо изпитание оралното приемане на гел от растението довело до ремисия или подобряване на симптомите при 47% от пациентите, в сравнение с 14% при плацебо-групата. Други ефикасни билки са гинко билоба, джинджифил, бряст, сминдух и дяволски нокът.

изтеглен файл

Ме­ди­ка­мен­тоз­но ле­че­ние

Чрез него са­мо се по­доб­ря­ва със­то­я­ни­е­то на па­ци­ен­та. Пъл­но из­ле­ку­ва­не нас­тъп­ва след опе­ра­тив­но ле­че­ние. При­ла­гат се:

– Ами­но­са­ли­ци­ла­ти – те по­тис­кат въз­па­ле­ни­е­то на чер­ва­та. При­ла­гат се пе­ро­рал­но и рек­тал­но. Под­хо­дя­щи са за ле­че­ние на ле­ки и сред­но теж­ки фор­ми. Пре­па­ра­ти: оса­ла­зин, кла­вер­сал (са­ло­фак) и др.

– Кор­ти­кос­те­ро­и­ди – те са по-мощ­ни про­ти­во­въз­па­ли­тел­ни сред­с­т­ва и се при­ла­гат при теж­ки и мъл­ни­е­нос­ни фор­ми. Тряб­ва да се при­ла­гат по въз­мож­ност по-крат­ко, по­ра­ди опас­ност от ре­ди­ца ус­лож­не­ния.

– Иму­но­суп­ре­со­ри – из­пол­з­ват се при лип­са на ре­зул­тат от при­ла­га­не­то на ами­но­са­ли­ци­ла­ти и кор­ти­кос­те­ро­и­ди. Пре­па­ра­ти: иму­ран, пу­ри­нет­хол.

Ле­чеб­ни­ят курс мо­же да про­дъл­жи 6-24 ме­се­ца.

– Сим­п­то­ма­тич­ни сред­с­т­ва – ан­ти­ди­а­рий­ни сред­с­т­ва, анал­ге­ти­ци, спаз­мо­ли­ти­ци, ан­ти­а­не­мич­ни сред­с­т­ва – же­лез­ни пре­па­ра­ти, кръ­воп­ре­ли­ва­не.

При теж­ки фор­ми или при по­я­ва на ус­лож­не­ния па­ци­ен­тът се хос­пи­та­ли­зи­ра.

z4

Кога се налага спешно оперативно лечение?

-пер­фо­ра­ция на де­бе­ло­то чер­во, ток­си­чен ме­га­ко­лон, ма­сив­но кръ­во­те­че­ние.

Пла­но­ва опе­ра­ция се про­веж­да при: теж­ко про­ти­ча­щи, ре­ци­ди­ви­ра­щи тла­съ­ци, вло­ша­ва­не на об­що­то със­то­я­ние, по­ви­шен риск от кар­ци­ном, ло­кал­ни или сис­тем­ни ус­лож­не­ния, про­ти­во­по­ка­за­ния за про­дъл­жи­тел­но ле­че­ние с ме­ди­ка­мен­ти. Из­вър­ш­ва се от­с­т­ра­ня­ва­не на част или на ця­ло­то де­бе­ло чер­во – час­тич­но или то­тал­но.

Прог­но­за

Ул­це­роз­ни­ят ко­лит е за­бо­ля­ва­не, ко­е­то про­дъл­жа­ва през це­лия жи­вот на па­ци­ен­та, ос­вен ако не се опе­ри­ра. Про­ти­ча­не­то при раз­лич­ни­те па­ци­ен­ти е твър­де индивидуално. В ед­ни слу­чаи мо­же да има про­дъл­жи­тел­ни ре­ми­сии, а сим­п­то­ми­те да се ов­ла­дя­ват с ме­ди­ка­мен­ти. В дру­ги слу­чаи мо­же да има чес­ти обос­т­ря­ния и да е необ­хо­ди­мо про­дъл­жи­тел­но ле­че­ние с ня­кол­ко ме­ди­ка­мен­та. При по­я­ва на ус­лож­не­ние (ток­си­чен ме­га­ко­лон, пер­фо­ра­ция, кръ­во­из­лив) има ви­со­ка смър­т­ност.

При па­ци­ен­ти със за­ся­га­не на ця­ло­то де­бе­ло чер­во се про­веж­да прок­то­ко­лек­то­мия.

На же­ни­те, бол­ни от ХУХК, не се пре­по­ръч­ва бъ­де­ща бре­мен­ност, по­ра­ди риск от ус­лож­не­ние.

 Larg6_26_2009homeopathy1

Хомеопатично лечение на улцерозен колит

Хомеопатичното лечение може да намали и дори да спре кървенето и диарията, а също така да скъси продължителността на пристъпа на болестта. Хомеопатията също може да спомогне за постигане на дълготрайна ремисия и да предотврати нови обостряния.

Има данни, че улцерозният колит вероятно е автоимунно заболяване, при което болестта се е отключила от вирусна или бактериална инфекция. Хомеопатичното лечение засилва имунната система и така стимулира защитата на организма срещу инфекции. Постига се и забавяне еволюцията на улцерозния колит. Хомеопатията е съвместима с традиционното лечение и можете да взимате хомеопатични лекарства, когато са ви предписани и други медикаменти. При правилно назначено хомеопатично лечение, след няколко месеца отпада нуждата от традиционна поддържаща терапия.

 • Argentum nitricum – диария с примеси на слуз и кръв; голямо газообразуване; пациентът има подчертано желание към консумация на сладки храни, но не понася добре захарните изделия и те още повече засилват диаричните изхождания. Тревожен пациент, винаги забързан, с безпочвени страхове. Диария от притеснение.
 • Аrsenicum album – диария със зловонна миризма, по-чести изхождания нощем, пареща коремна болка, която се подобрява от топлина и топли напитки. Страх от болестта и от смъртта. Зиморничав, отпаднал, но възбуден болен.
 • Меrcurius corosivus – лекарства за улцерохеморагични промени, силно парене и чести много болезнени позиви за изхождане; кървава зловонна диария; болката продължава дълго време след изхождане.
 • Nitricum acidum – диария със слуз и кръв, с пробождащи болки и болезнени позиви за изхождане. Зиморничав, отпаднал, изнервен, със страхове за здравето си.
 • Phosphorus – кървава, обилна, но неболезнена диария. Прекомерна съпричастност към проблемите и болката на другите. Свръхемоционален с пристъпи от тревожност, които се провокират, когато е сам или привечер; бърза умора.

Хомеопатичното лечение може да се използва едновременно с хранителни добавки и билки с благотворен ефект при улцерозен колит – витамини, рибено масло и сок от алое вера. Лечението на улцерозния колит се провежда само след консултация с лекар и в тясно сътрудничество с гастроентеролози и хомеопати!

Всичко за синузита. Лечение с хомеопатия

sinuzit-200x192Синузитът е възпаление на лигавицата на околоносните кухини (на латинскиsinuitis). Синузитът е често срещано заболяване на околоносните кухини. Според статистиката всяка година в Европа от синузит заболяват 10 милиона души.
 Той се развива най-често едновременно със или непосредствено след възпаление лигавицата на самата носна кухина (ринит), но синуитът на максиларните (горночелюстните) синуси може да води началото си от инфекция, проникнала от устната кухина при травматично вадене на зъби, при кисти начелюстите и зъбите, достигнали до горночелюстните синуси, периодонтити на горните зъби и др.

Различават се остри и хронични синуити, а според характера на възпалителния процес, те биват катарални и гнойни. Гнойните синуити са от особено значение, тъй като те могат да доведат до тежки усложнения като остеомиелитменингитменингоенцефалитмозъчен абсцес и др.

Какви са предразполагащите фактори за развитието на синузита?

Най-честата причина за развитието на синузит е затрудненото носно дишане, дължащо се на изкривена носна преграда. Носните полипи, хипертрофията на носните конхи, зачестилите през последното десетилетие алергични заболявания, лошият зъбен статус също са предпоставка за развитие на синузит.

Остър синузит

Острият синуит настъпва при преминаване на възпалителния процес от носната кухина в синуса – при обикновена хрема или грип. Заболяването може да настъпи и като инфекциозна болест (морбилискарлатинадифтерия). Също така синусите могат да се засегнат и при нараняване. Доста често максиларният (горночелюстен) синузит се дължи на пробив на зъбен гранулом, произхождащ от горен кътник. Отначало секрецията от носа е слузеста, но често постепенно става гнойна. Общото състояние се влошава и освен силно главоболие, появяват се и болки в областта на заболялия синус (в челото и веждите при челен синуит, в зъбите и горната челюст – при максиларен синуит). Обикновено носът е запушен, обонянието е отслабено, а от ноздрите изтича слузно-гнойна или примесена с кръв секреция. Доста често острият синуит преминава в хроничен

Хроничен синузит

Хроничният синуит най-често е последица от остро или рецидивиращо възпаление на синусната лигавица.

okolonosni_kuhini

Освен това според анатомията на възпаления синус се различават:

– максиларен синузит- възпаление на максиларните синуси.

– фронтален синузит- възпаление на фронталните синуси.

– етмоидален синузит- възпаление на етмоидалните синуси.

– сфеноидален синузит- възпаление на сфеноидалните синуси.

– пансинузит- възпаление на всички околоносни кухини.

Най-често възпалението засяга максиларния синус, на второ място е възпалението на етмоидалния синус, последван от възпалението на фронталния синус.

 zashto-sa-ti-tezi-sinusi

Какви са симптомите на острия синузит?

Най-честите симптоми при синузит са главоболие, болка и тежест около очите и скулите. Главоболието и лицевата болка се засилват обикновено при навеждане и завъртане на главата, както и в следобедните часове. Освен тези симптоми при остър синузит може да има и висока температура, втрисане, чувство за обща отпадналост и неразположение, хрема, запушен нос, поради набъбване на носната лигавица, зачервено гърло, стичане на секрети от носа към фаринкса (гърлото), кашлица, мускулни и ставни болки, оток около или под очите и сенки около очите. По-редки симптоми са увеличени шийни лимфни възли, лош дъх в устата, хъркане, липса на апетит, нарушено обоняние, заглъхване на ушите. 

Главоболието и тежестта в областта на лицето, челото или скулите са най-характерните и чести симптоми при синузит. За лекаря е важно точно да опишете болките, които имате. Според характера и локализацията на главоболието е възможно да се прецени, кой синус е възпален и да се направят съответни допълнителни изследвания за доказването му.

Симптоми на остър етмоидален синузит:

– при възпаление на етмоидалните синуси, които са разположени по срединната линия зад корена на носа е налице болка между очите или във вътрешния ъгъл на едното окото; усещане за дълбока, вътречерепна тежест и челно главоболие, смущения в обонянието; при децата може да има оток във вътрешния очен ъгъл. Болката или усещането за тежест се влошават при кашляне или лежане на гръб. Симптомите се подобряват, когато главата е в изправено положение.

Симптоми на остър максиларен синузит:

– при максиларния синузит болката е предимно в областта на скулите (под очите, над горните зъби) и горната челюст. Понякога пациента може да се заблуди, че това е зъбна болка и да потърси консултация от стоматолог.

– болка или тежест в областта на едната или двете бузи.

– понякога болката може да се разпространи и да обхване едната половина на главата. 

– главоболието е по-силно през сутрешните часове на деня, а след обяд се замества с чувство за тежест и пълнота.

– зачервяване или оток на кожата на скулата (над горната челюст).

– симптомите се влошават, когато главата е в изправено положение и се навежда напред и се подобряват, когато болния е в полулегнало положение.

Симптоми при остър фронтален синузит:

– челно главоболие в областта над веждите и в предногорната част (челната област) на главата.

– болката се засилва при почукване под и над веждата.

– болката се влошава, когато болния е полулегнал и се подобрява, когато главата е в изправено положение, назална и постназална секреция.

Симптоми на остър сфеноидален синузит:.

– дълбоко пулсиращо главоболие зад очните ябълки. 

– двойно виждане или нарушение в зрението.

– нарушения в обонянието.

– болката е по-силна, когато пациента лежи по гръб или се навежда напред.

За разлика от острият синузит, при хроничният синузит главоболието е по-слабо и е генерализирано. 

Chronic Meningitis_BRAIN

До какви усложнения може да доведе синузита?

Усложненията при синузита се дължат на разпространението на инфекцията по съседство или по кръвен път. Възможно е засягане на орбитите, възпаление на зрителния нерв, отит, менингит,енцефалит, остеомиелит, тромбоза на синус кавернозус и други. Едно от опасните усложнения на синузита, особено на фронталния и сфеноидалния синузит, е разпространението на инфекцията от анаеробни бактерии към мозъка, чрез костите или кръвоносните съдове. Това може да доведе до абсцеси, менингит и други животозастрашаващи състояния. В такива случаи, пациентът може да има леки промени в поведението, главоболие, променено съзнание, зрителни проблеми, гърчове и кома.

Обърнете специално внимание на тези симптоми:

– промени в психическо състояние

– гадене или повръщане

– тежка лицева болка

– висока температура (над 39º C)

– силно главоболие

– припадъци

– зачервяване около клепачите

– подуване около клепачите

– спадане на клепача

– понижение на зрението

– двойно виждане

Превенция на синузита

В момента не съществуват ваксини, предназначени специално за превенция на инфекциозен синузит.

Въпреки това, има ваксини срещу вируси (грип) и бактерии (пневмококи), които могат да причинят инфекциозен синузит. Ваксинирането срещу патогени, известни като причинители на инфекциозен синузит, може косвено да намали или да предотврати възможността за поява на заболяването, но няма конкретни проучвания, които да подкрепят тази предположение.

Основната профилактика е предпазване от чести простудни заболявания, правилен хранителен режим, предпазване от климатизирани помещения. Необходимо е да се избягва излагане на тялото на големи температурни разлики и по възможност избягване на онези фактори към които подозираме, че сме алергични.

Ако имате затруднено носно дишане, хрема, която продължава повече от месец и е съпроводена с главоболие, ако усещате стичане на секрети от носоглътката към гърлото и това причинява кашлица, вероятността да страдате от синузит е голяма! Правилното и навременно лечение на синузита в острия стадий предотвратява неговото хронифициране. В случаите на хроничен стадий провеждаме ендоскопска диагноза и ендоскопско еднодневно хирургично лечение за възстановяване на нормалната физиология на носа и околоносните кухини, като отстраняваме причините, предизвикали това социално значимо заболяване.

 • използвайте на орален деконгестант или кратък курс с назален деконгестантен спрей
 • почиствайте носа чрез запушване на едната ноздра и издухване на другата, след което се сменят ноздрите
 • избягвайте тютюнев дим в дома или на работното място, тъй като димът допълнително дразни възпалените мембрани в носа и синусите
 • избягвайте  вдишване на сух въздух
 • избягвайте  въздушния транспорт – ако трябва да летите, използвайте деконгестантен назален спрей преди излитане, за да предотвратите запушване на синусите
 • при наличие на алергия избягвайте  контакт с неща, които могат да предизвикат атаки, при невъзможност използвайте антихистамини и / или назален спрей за контролиране на инфекцията

Larg6_26_2009homeopathy1zx450y250_979812

Хомеопатично лечение на синузит

Хомеопатичното лечение е бързо действащо и ефикасно при остър и хроничен синузит. То включва не само дренаж на синусите и премахване на причинителя, но също така действа върху първопричината и така предотвратява рецидиви.

Хомеопатично лечение – остри лекарства

Sticta pulmonaria

 • типично лекарство за фронтален синузит
 • болка в основата на носа, която може да продължи към челото
 • суха хрема

Kalium iodatum

 • водниста обилна и дразнеща хрема
 • носът е подут и зачервен
 • очите сълзят парят и подпухват
 • болка във фронталния синус
 • симптомите се засилват при свеж въздух

Kalium bichromicum

 • лекарство за максиларни синузити
 • усещане за натиск в основата на носа
 • жълт лепкав секрет – като ластик
 • при издухване се отлепя трудно от носа
 • децата са зиморничави, обичат топли процедури, топъл чай и топли завивки

Hydrastis canadensis

 • има същите симптоми като на предишното лекарство, но състоянието на децата е по-влошено
 • в топла стая носът се запушва

Dulcamara

 • синузит с влажна кашлица, който се влошава от влажно време и влажни помещения
 • може да се съчетае и с астма

Cinnabaris

 • слузест секрет, стичащ се назад в гърлото
 • болка по ръба на носа
 • може да има болка около очите, окото е яркочервено
 • при етмоидни и сфеноидни синузити

Mercurius solubilis

 • гнойна, зеленикава, обилна хрема
 • увеличено слюноотделяне
 • обилно и парещо сълзене
 • влошава се особено нощем

Lachesis mutus

 • влошава се от стягане и топлина
 • подобрява се от поява или подновяване на секрецията
 • Mercurius solubilis – зеленикав, разраняващ ноздрите секрет; език, покрит с бял налеп, лош дъх.
 • Hepar sulfur е едно от най-добрите хомеопатични лекарства за болезнен гноен синузит. Болката се влошава от студа и се облекчава от топъл компрес върху болезненото място..
 • Mezereum – парещи болки в носа и челюстите. Жълтозелен секрет с кръвенисти жилки.

Почти всички хомеопатични лекарства се изписват в разреждане 9СН 1-4 пъти дневно по 5 гранули. Изключение правят 2 лекарства – хепар сулфур и пулсатила, които винаги следва да се изписват в 15СН или 30СН поради риск от влошаване.

Теренно лечение на рецидивиращи синузити:

1. Силицея – най-често използваният медикамент
2. Арсеникум албум
3. Калкарея карбоника
4. Пулсатила
5. Ликоподиум
6. Фосфор
7. Йод
8. Tуя
9. Медорин

Тъй като при рецидивиращите синуити има период на здраве между 2 остри епизода, най-често използваните лекарства тук са псоричните или псоро-сикотичните/силицея, калкарея карбоника/.

Теренно лечение при хронични синузити:

На-честите теренни медикаменти са :
1. Туя окциденталис – най-честият
2. Силицея
3. Медорин
4. Псоринум
Тъй като хроничните синузити са с протичане, характерно за сикотичния реактивен тип, то тук най-често се използват сикотичните лекарства – силицея, туя ,медорин.
Туята е най-често използваният тук теренен медикамент.
Псоринът е особено подходящ,когато пациентът не отговаря на правилно предписано хомеопатично лечение- симптоматично или теренно. Липса на реакция с екстремни слабост и зиморничавост. – 15СН 1 доза седмично или 30СН 2 пъти месечно.

ЦИНАБСИН съдържа ехинацея, която е известен стимулант за имунната система. Той не само лекува острите синузити и ринити, но също така може успешно да се използва като профилактика при хроничен синузит.

Ако е налице тенденция към пансинуит силицея е средство на избор.Тя е и най-често използваният теренен медикамент при рецидивиращи и хронични синуити.

Автор: д-р Габриела Кехайова

Използвана литература: www.medinfo.bg, www.drmaneva.com, www.homeopathytoday.eu, www.lekar.bg, www.framar.bg и др.

Намалете неприятните симптоми на менопаузата с хомеопатия!

lkjhgjfghdfyhdtudy5463123254675680jythsertgretstgdsgsg5rg4t3klimakterium 2

Менопаузата представлява естествено и необратимото прекратяване на функцийте на яйчниците – окончателно прекратяване на менструирането и настъпването на невъзможност за забременяване. 

Остаряването е свързано и с промени в половата система. Намаляват способностите на яйчниците да произвеждат хормони и да отделят годни за оплождане яйцеклетки. Това в крайна сметка води до невъзможност за зачеване и раждане. Жената престава да менструира.

Настъпването на менопауза е свързано с хормонални промени и с неприятни симптоми. Този период се нарича перименопауза и често се означава като климактериум (понятието климактериум е по-широко и включва и постменопаузата). Тя започва години преди настъпването на менопаузата и по дефиниция завършва 1 година след последната менструация. Перименопаузата може да продължи 6 и повече години.

Перименопаузалните симптоми са предизвикани от променящите се нива на хормони отделяни от яйчниците, какъвто е естрогенът. По време на този преход нивата на естрогените постепенно намаляват. Появяват се симптоми, като нередовен мензис, горещи вълни, нарушения на съня, промени в настроението. Настъпват и неприятни симптоми от пикочно-половата система – болка при полов контакт и / или сухота на влагалището, ниско либидо (полово влечение). По време на перименопаузата жените могат да заченат, въпреки че вероятността е много по-ниска.

Появата на симптомите на прехода към менопауза обикновено започва на около възраст 45,5-47,5 години. Средната възраст на настъпване на менопаузата е около 50-51 години. Менопаузата се счита за преждевременна, когато настъпи преди 40-годишна възраст. Хормоналните промени при преждевременна менопауза наподобяват тези при навреме настъпилата. Яйчниците произвеждат много малко естроген.

Причините за преждевременна менопауза може да са много:

 • Автоимунни заболявания: тиреоидитът на Хашимото, витилиго и миастения гравис и др.;
 • Ендокринни заболявания
 • Вирусни инфекции: паротит и други;
 • Химиотерапия при злокачествени заболявания;
 • Лъчева терапия;
 • Хирургично отстраняване на яйчниците – овариектомия; хирургия за премахване на матката (хистеректомия) води до прекратяване на менструирането, но менопауза настъпва тогава, когато яйчниците престанат да функционират;
 • Токсини: тютюнопушенето е една от честите причини;
 • Генетични аномалии;
 • Живот на голяма надморска височина.
 • При пушачки, изпушващи повече от една кутия цигари на ден, е по-голяма вероятността климаксът да настъпи по-рано. Причината е, че никотинът нарушава синтеза на естроген.

Симптоми на менопаузата

300x300_2068meno

По време на прехода към менопауза – перименопаузата, в резултат на намаляване на естрогените могат да се появят различни оплаквания. При част от жените (20 %) оплаквания могат да липсват, но при повечето има различни по тежест симптоми – леки, умерени или тежки. Оплакванията могат да продължат от 6 месеца до около 10 години.

Нередовният мензис може да е първият симптом на перименопаузата. Обикновено първоначално циклите (под менструален цикъл се разбира периодът между две менструации) се скъсяват, а след това се удължават, но всякакви други промени са възможни. Освен промяна в дължината на цикъла може да се промени и естеството на менструалното кръвотечението – по-оскъдно или по-обилно. Тези промени могат да продължат до пълното отпадане на менструацията, да има редуване на периоди с менструални нарушения с такива с нормален цикъл. При някои жени имат редовни цикли до настъпване на менопаузата.

Най-честото оплакване на една жена в прехода към менопаузата са горещите вълни. Вълните се срещат при около 75 % от жените перименопаузално и / или след менопауза. При повечето засегнати жени появата им продължава повече от 1 година, а при близо половината – до 5 години. Горещите вълни често причиняват неудобство и дискомфорт, както и нарушения на съня и емоционална лабилност, особено ако те са интензивни и се появяват често. Вълната трае от 30 секунди до няколко минути и се появява с различна честота – на всеки час, на всеки няколко дни. Средната продължителност е 2-3 минути. 

Други симптоми, които могат да възникнат в климактериума, са промени в настроението, депресия, раздразнителност, тревожност, нервност, нарушения на съня (включително безсъние), загуба на концентрация, главоболие и умора. За появата им значение имат и много други фактори (стареенето, придружаващи заболявания и др.)

Изследвания при менопауза

При около 66 % от жените клиничната картина е типична и е ясно, че се касае за настъпване на менопауза. В такива случаи лабораторни тестове обикновено не са необходими. Ако нарушенията в менструалния цикъл започнат далеч преди 50-годишна възраст или ако има неясни симптоми, се налага извършване на изследвания, за да се прецени каква е причината за нарушенията. За да се потвърди менопауза или перименопауза, се правят кръвни тестове за измерване на нивата на естроген и фоликулостимулиращия хормон – FSH.

При намаляване на функцията на яйчниците се повишава секрецията на хормоните, стимулиращи яйчниците – гонадотропните хормони, отделящи се от хипофизата. С настъпване на менопаузата секрецията на гонадотропините се увеличава драстично. Нивата на FSH са по-високи от тези на LH. Затова ФСХ се използва като диагностичен маркер за яйчникова недостатъчност. Изследването на LH не е необходимо за поставяне на диагноза менопауза. Нивата на естрадиола и естрогена престават да имат големи колебания, както по време на менструалния цикъл, измерените им стойности са много по-ниски. Нивата на циркулиращия естрадиол са много различни преди и след менопауза, като тези нива са много по-ниски в менопаузата.

За да се прецени дали да се включва лечение, е необходимо лекарят да проведе подробен разпит за медицинската и семейната история за жените и физикален преглед. Необходим е преглед на гърдите, мамографията или ехографско изследване. Подробен гинекологичен преглед и проследяване на кръвното налягане също са неизменна част от подготовката. Извършват се кръвните тестове. Получената информация помага на лекарите да определят риска на жената от развитие на определени заболявания след менопаузата.

Ако се стартира лечение, е необходимо да се правят периодично гинекологични изследвания, както и изследване на гърдите.

Измерване на костната плътност е хубаво да се започне след настъпването на менопаузата, особено при жени с рискови фактори за остеопороза.

Необходимо ли е лечение при менопауза?

 Общи мерки

менопауза2

Най-честото оплакване при жените в менопауза са горещите вълни. За облекчаването им дамите могат да използват някои общи мерки, като:

 • При някои жени е възможно провокиране на горещите вълни от храни и напитки. Най-често такива са кафе, чай и пикантни храни. Ако се установи такава зависимост, е препоръчително избягването им.
 • Намаляването и спирането на тютюнопушенето, както и избягване на стреса, може да помогне за облекчаване на горещите вълните и подобряване на съня.
 • Друга възможност за постигане на температурен комфорт при горещи вълни е носенето на няколко ката дрехи, които могат да бъдат събличани при необходимост. Дамите трябват да предпочитат естествени проветриви материи за дрехи и спално бельо, като памучната материя.
 • Редовната физическа активност (особено аеробни упражнения) може да облекчи горещите вълни и да подобри съня.
 • При някои жени добър ефект се получава при използването на техники за релаксация, медитация, масаж, йога. Освен за облекчаването на горещите вълни, те помагат и за депресията, раздразнителността и умората. Създадени са техники на дишане, които могат да помогнат при тези оплаквания.

Чест проблем е наддаването на тегло. Редовни физически упражнения, особено когато се комбинират с ниско калорийна диета, бедна на мазнини и бързи въглехидрати, помага на жените да контролират теглото си, а също спомагат за понижаване на нивата на холестерола в кръвта и намаляват риска от атеросклероза, включително и за коронарна болест.

Физическите упражнения, като ходене, бягане и вдигане на тежести, заедно с приема на калций и витамин D могат да забавят загубата на костна плътност.

 

Хормонална терапия

Хормонална терапия

Хормоналната терапия, наречена още хормон-заместителна терапия, е все още най-ефективният начин за лечение на симптомите на менопаузата. Но дългосрочните проучвания на жени, получаващи комбинирана хормонална терапия с естроген и прогестерон, са били спрени, тъй като е открито, че тези жени са имали повишен риск от инфаркт, инсулт и рак на гърдата,в сравнение с жените, които не получават хормонална терапия. По-късните изследвания на жени, приемащи само естрогенова терапия, показват, че естрогенът е свързан с повишен риск от инсулт, но не и от инфаркт или рак на гърдата. Но самостоятелната терапия с естроген е свързана с повишен риск от развитие на рак на ендометриума (рак на лигавицата на матката) при жени в постменопауза, които не са с отстранена хирургично матка.

Въпреки положителните ефекти на хормоналната терапия, потенциално по-високият риск от развитие на някои заболявания прави решението за започването й трудно и отговорно. Всяка жена трябва да взема участие във вземането на решението. Когато рисковете в конкретния случай надвишават очакваните ползи, тази терапия не се препоръчва.

Хормоналната терапия включва естрогени или комбинация между естрогени и прогестини. Лекарят избира най-подходящия за конкретната жена медикамент. Изборът зависи от възрастта, какви са оплакванията на пациентката, дали се касае за перименопауза или менопауза, а също и дали е хистеректомирана. Много фактори, например личната здравна история, семейната история, тютюнопушенето, културата, необходимостта от контрацепция, етническата принадлежност и финансовите възможности, също играят роля в окончателното решение.

Налице е голям интерес в последните години за използването на т.нар. “биоидентична” хормонална терапия за жени в менопауза. Биоидентичните хормонални препарати са лекарства, които имат една и съща химична формула като тези, произведени естествено в организма. Хормоните са създадени в лабораторни условия чрез промяна на съединения, получени от естествено срещащи се растителни продукти. Някои от т.нар. биоидентични хормонални препарати са одобрени от Американската агенция за контрол на лекарствата и храните и са произвеждани от фармацевтичните компании.

Решението за хормонална терапия е много индивидуално, за което пациентът и лекарят трябва да вземат предвид присъщите рискове и ползи от лечението, заедно със собствената медицинска история на всяка жена. Понастоящем се препоръчва, че ако се използва хормонална терапия, трябва да се прилага в най-малката ефективна доза за възможно най-кратко време. Резултати от някои проучвания не подкрепят използването на хормоналната терапия за предотвратяване на хронични заболявания.

Оралните контрацептиви са друга форма на хормонална терапия, която често се предписва на жени в перименопауза за лечение на нередовно вагинално кървене. Преди започване на лечението лекарят трябва да изключи други причини за променливото вагинално кървене. Оралните контрацептиви често се дават на жени в преход към менопауза за регулация на менструалния цикъл, облекчаване на горещите вълни, както и за предоставяне на контрацепция. Списъкът на противопоказанията на оралните контрацептиви при жени в преход към менопауза е същият като този за пременопаузалните жени.

Локална (вагинална) хормонална терапия

Съществува и локално (т.е. прилагащо се директно във вагината) хормонално лечение за симптомите на вагинален естрогенен дефицит. Локалното лечение при менопауза включва вагинален пръстен, съдържащ естроген, вагинален естрогенен крем, или вагинални естрогенни таблетки. Понякога се комбинират локално и орално естрогенно лечение.

Антидепресантите са клас лекарства, известни като селективни инхибитори на обратното захващане на серотонина. Те са показали, че са ефективни при контролиране на симптомите на горещи вълни в до 60 % от жените и се използват в някои случаи като фармацевтична терапия при менопауза. Въпреки това, антидепресантите могат да бъдат свързани със странични ефекти, включително намалено либидо или сексуална дисфункция..

Лекарства за високо кръвно налягане, включително клонидин, са толкова ефективни, колкото антидепресантите за горещите вълни, но не разполагат с ползите на антидепресантите, свързани с въздействието върху настроението и мислите. Въпреки това те заслужават специално внимание при жените, страдащи едновременно от високо кръвно налягане и горещи вълни.

Хомеопатична терапия

Larg6_26_2009homeopathy1

Хомеопатичните лекарства могат чувствително да облекчат повечето от симптомите на менопауза.Те са най-безвредното лечение преди и по време на менопаузата, защото стимулират естествения хормонален баланс без страничните ефекти на обичайната хормонална терапия.

Хомеопатията е ефикасно лечение също така за профилактика на остеопорозата и проблеми със сърцебиене и промени на кръвното налягане.

Eто и няколко особено често прилагани в менопаузата хомеопатични лекарства:

Lachesis mutus – Жена, на която й е винаги топло и не понася притискане под никаква форма – не може да носи стегнати яки, поло, стегнати бижута около врата, сутиен. Изключително приказлива, понякога подозрителна и ревнива. По време на менопаузата може да има подчертан афинитет към употреба на алкохол. В този период започва да се оплаква от сърцебиене, високо кръвно налягане, много чести топли вълни със зачервяване на лицето и врата, левостранни пулсиращи главоболия. Тежък предменструален синдром в последните години преди спиране на менструацията, като всички симптоми се облекчават от започване на месечното кръвотечение.

Sepia– Слаба жена, вечно уморена и изтощена. Раздразнителна, зиморничава. Топлите вълни са без зачервяване на лицето, но с обилно изпотяване. Тежест ниско долу в корема. Обилни кръвотечения, последвани от изтощение. Тенденция към птоза/спадане/ на матка, влагалище или вътрешни органи – пикочен мехур, черва, стомах.Чувство на отчуждение от семейството, липса на сексуално желание, липса на интерес към живота като цяло. Физическата активност – упражнения, танци, веднага подобряват и физическото й състояние, и нейното настроение.

Graphites – Ранна менопауза у зиморничава, бледа и мудна жена. Напълняване на тегло, често провокирано от намалена функция на щитовидната жлеза. Тежък запек, хемороиди, кожни обриви със задебеляване на кожата и сълзящи рагади.

Thuya occidentalis – Наддаване на тегло в областта на корема, задръжка на течности и целулит. Тенденция към мазна кожа, полипи, кондиломи, миомни възли, кисти. Дълготрайно лечение с конвенционални лекарства, противозачатъчни или повтарящи се ваксинации.